Política de Privacitat

CAROLINA MANRESA, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (RGPD de la UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Les dades personals dels usuaris només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

– Fer les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris del web.

– Trametre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la newsletter.

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.

– Donar les prestacions de serveis i/o productes contractats per l’usuari o als quals s’hagi subscrit.

– Utilitzar les dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants en la política de privacitat, l’avís legal o la política de cookies.

– Fer anàlisis de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte «Baixa» a smiles@carolinamanresa.com.

D’acord amb la LSSICE, CAROLINA MANRESA no duu a terme pràctiques de spam, per tant, no envia missatges comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre’n les comunicacions.

No es tractaran les seves dades personals per a una finalitat diferent de les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Conservació de les seves dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o fins que exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació del tractament de dades. Tot i això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant un termini màxim de dos anys per si fossin requerides pels jutges i tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment que atorga per dur a terme les finalitats descrites abans, que se sol·licitarà mitjançant una casella en el moment de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Comunicacions

Qualsevol comunicació tramesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de CAROLINA MANRESA. En acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que CAROLINA MANRESA dugui a terme les activitats i/o accions següents, tret que l’usuari indiqui el contrari:

• L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat que informin els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i ofertes, i amb altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.

• En cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la newsletter, l’enviament per mitjans electrònics d’aquestes comunicacions que informen els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies i ofertes, i amb altra informació sobre serveis i productes de CAROLINA MANRESA iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per part de l’usuari.

• La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

Mitjans oficials de comunicació

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu. Si vostè tramet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, CAROLINA MANRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de què disposi el mitjà en qüestió.

Destinataris de cessions o transferències

CAROLINA MANRESA no duu a terme cap cessió o comunicació de dades, tret que n’existeixi una necessitat raonable per complir un procediment judicial, una obligació legal o amb l’obtenció prèvia del consentiment de l’usuari.

Tampoc es faran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte. La informació facilitada serà només la que disposi en aquell moment el prestador.

CAROLINA MANRESA no cedirà a tercers les dades recollides, tret que n’existeixi una necessitat raonable per complir un procediment judicial, una obligació legal o amb l’obtenció prèvia del consentiment de l’usuari.

Drets de les persones interessades

Com a usuari/interessat, pot sol·licitar l’exercici dels drets següents davant de CAROLINA MANRESA presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a smiles@carolinamanresa.com, indicant com a assumpte: «LOPD, EXERCICI DRETS», i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, o amb qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que cessi aquest tractament.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament de dades efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control si considera que poden haver-se vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (https://www.aepd.es).

Informació addicional

INFORMACIÓ QUE RECOLLIM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

– Les que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.

– Les incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.

– Dades recollides a través de les cookies per a la millora de l’experiència de la navegació, segons s’informa en la política de cookies.

La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la sol·licitud concreta que es faci. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li preguem que, en cas de modificació, ho comuniqui immediatament perquè la informació en tractament de dades estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Mitjançant aquesta política de privacitat, l’informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de CAROLINA MANRESA, incloent-hi les dels menors, per a l’obtenció de les quals s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis preparats a aquest efecte als centres mèdics o odontològics de CAROLINA MANRESA dels quals els menors són usuaris. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets dels menors, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

XARXES SOCIALS

L’informem que CAROLINA MANRESA pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o que estableixin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de CAROLINA MANRESA es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

CAROLINA MANRESA tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional, o d’activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers, i, en general, qualsevol mena de continguts que CAROLINA MANRESA consideri inapropiats.

– I que, en general, contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, CAROLINA MANRESA es reserva la potestat de retirar del lloc web o de la xarxa social corporativa, sense previ avís, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions trameses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de CAROLINA MANRESA, i se li podrà enviar informació del seu interès.

Pot accedir a més informació, i també consultar les empreses que formen part de CAROLINA MANRESA, mitjançant aquest enllaç: www.carolinamanresa.com/politicadeprivacidad.

En tot cas, si vostè fa arribar informació personal a través d’una xarxa social, CAROLINA MANRESA quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma corresponent; si l’usuari vol conèixer-les, haurà de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. També es garanteix que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

CANVIS EN AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CAROLINA MANRESA es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general, les relacions entre CAROLINA MANRESA i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals de Barcelona.